Painter and portraitist based in Prague.
The work of Iva Skřivánková, graduate from the Illustration and Graphics studio at the Academy of Arts, Architecture and Design, demonstrates
an illustrator's experience with handling a story and, above all, excellent observation skills.

„Portrét v malířství má dlouhou a bohatou historii. Mohutný rozvoj zaznamenal portrét v renesanci. Ještě výraznější zájem o portrét přinášelo baroko, které dovedlo portrétní umění prakticky na hranice jeho možností. Portrétovaly se především výše společensky postavené osoby v aristokratických kruzích. V 19. století se s nástupem fotografie stal klasický malířský portrét spíše výjimečným. V dnešní době je kvalitně namalovaný portrét doslova exkluzivní záležitostí.

Kromě své volné tvorby se věnuji právě potrétům, které mě zajímají svojí autentičností. Mým portrétovaným žánrem jsou nejčastěji děti. Tradice tohoto žánru se datuje od starých renesančních a barokních mistrů jako jsou portréty Rubensovy Clary Sereny, Rembrandtova Tita či Velázquezových infantek. Bohužel i dnes byl tento žánr zcela nahrazen médiem fotografie. Přesto si myslím, že jen malířský rukopis dokáže dát dětskému výrazu větší kouzlo a zároveň vystihnout povahu a charakter osobnosti. Vlastnit svůj dětský portrét může být jak osobním pokladem, tak i neodmyslitelným pozůstatkem pro další generace.“

IVA SKRIVANKOVA
www.ivaskrivankova.cz
https://splendidgallery.webnode.cz

*1982, Praha

Studia:
2002-2009 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
2006-2007 Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér malířství Michaela Rittsteina
2005 École Supérieure des Beaux-Art v Marseille, Francie

Samostatné výstavy:
2014 Léto ve městě, Kavárna pod lipami, Praha
2013 Města, BarBar, Praha
2012 Georgette Magritte, T.A.G. tower's Art Gallery, Brusel

Společné výstavy:
2009 Kocky cukru, Francouzský institut, Praha
2009 Artdiploma, galerie Umění a řemesel, Regensburg
2009 Tři tahy, Galerie Beseda, Ostrava
2007 Bez bublin, kavárna Jericho, Praha
2007 Kráska a zvíře, galerie Nová síň, Praha
2007 Malé příběhy, kavárna Lucerna, Praha
2007 Cesty grafiky, galerie Millenium, Praha
2006 Nonstop Libeček, galerie Půda, Jihlava
2006 6. Mezinárodní sympozium linorytu, galerie
U Bílého nosorožce, Klatovy
2006 Filmový plakát, kino Světozor a Aero, Praha
2006 Galerie na zámku, Nové Hrady u Vysokého Mýta
2006 Galerie Dorka, Domažlice
2006 Země snivců, galerie Navrátil, Praha
2005 Krajina 5x jiná, kavárna Lucerna, Praha
2005 Grafika roku, Clam-Gallasův palác, Praha
2004 Nejkrásnější česká kniha, Památník národního
písemnictví, Praha
2004 Grafika roku, Clam-Gallasův palác , Praha

Umělecké residence:
2012 květen, České centrum, Brusel

Ceny:
2007 1. místo v soutěži společnosti Skanska Property-ztvárnění a realizace nástěnného uměleckého díla 3x7m
ve vstupním atriu administrativní budovy Vyšehrad Victoria
v Praze

IVA SKRIVANKOVA
www.ivaskrivankova.cz
https://splendidgallery.webnode.cz

*1982, Prague

Studies:
2002-2009 Academy of Arts, Architecture and Design in Prague
2006-2007 Academy of Fine Arts in Prague, painting studio of Michael Rittstein
2005 École Supérieure des Beaux-Art in Marseille, France

Solo exhibition:
2014 Summer in the city, Café pod lipami, Praha
2013 Cities, BarBar, Prague
2012 Georgette Magritte, T.A.G. tower's Art Gallery, Brussels

Group exhibitions:
2009 Sugar cubes, French institute, Prague
2009 Artdiploma, gallery Kunst- und Gewerbe, Germany
2009 Three strokes, gallery Beseda, Ostrava
2007 Without bubbles, café Jericho, Prague
2007 Beauty and the Beast, gallery Nová síň, Prague
2007 Little stories, café Lucerna, Praha
2007 The ways of graphic art, gallery Millennium, Prague
2006 Nonstop Libeček, gallery Půda, Jihlava
2006 6th International linocut workshop, gallery U Bílého nosorožce, Klatovy
2006 Film poster, cinema Světozor and Aero, Prague
2006 Gallery on the castle Nové Hrady u Vysokého Mýta
2006 Gallery Dorka, Domažlice
2006 Country dreamers, gallery Navrátil, Prague
2005 Landscape 5x other, café Lucerna, Prague
2005 Graphics of the year, Clam-Gallas´ palace, Prague
2004 The most beautiful book of the year, The Museum of Czech Literature, Prague
2004 Graphics of the year, Clam-Gallas´ palace, Prague

Art residencies:
2012 May, Czech centre, Brussels

Awards:
2007 First award in competition of developer Skanska Property- realisation of painting 3x7 metres for entrance hall of new office building Vyšehrad Victoria in Prague